Związek między zdrowiem i dobrostanem ludzi a ekosystemami leśnymi zyskuje coraz większą uwagę nie tylko w badaniach multidyscyplinarnych, ale także w międzynarodowych dyskusjach.

Przyjrzyjmy się kilku podjętym w tym zakresie inicjatywom.

Jednym z globalnych projektów jest powołanie grupy zadaniowej Międzynarodowego Związku Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO). Szczególnym celem zespołu jest:

  • badanie relacji między lasami a zdrowiem ludzi w skali globalnej,
  • wspieranie dialogu międzysektorowego między różnymi podmiotami w tej dziedzinie, zwłaszcza leśników i pracowników służby zdrowia.

Grupa zadaniowa IUFRO jest koordynowana przez Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa. Ma dwa priorytety: maksymalizację korzyści zdrowotnych, jakie można czerpać z lasów i zarządzanie zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z lasami. Działania Grupy Zadaniowej ds. Zdrowia obejmują organizowanie konferencji i dyskusji przy okrągłym stole, opracowywanie raportów, publikowanie biuletynów i innych materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji i ulepszanie sieci za pośrednictwem portali internetowych.

Zespół ma również na celu ułatwienie zawiązywania nowych międzynarodowych projektów badawczych i promowanie korzyści zdrowotnych płynących z lasów.

Innym przedsięwzięciem były zakończone w 2008 roku europejskie badania naukowe i techniczne sieci Lasów, Drzew oraz Zdrowia i Dobrobytu Ludzkiego finansowane przez Komisję Europejską. Ta sieć podsumowała aktualną wiedzę na temat wpływu miejsc naturalnych na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi w Europie. Zidentyfikowała również przyszłe potrzeby badawcze.

Organizacje, takie jak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), również podjęły globalne inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości na temat wartości obszarów przyrodniczych dla ludzkiego zdrowia. IUCN powołała Grupę Zadaniową Zdrowych Parków Zdrowych Ludzi (HPHP), koordynowaną przez Parks Victoria w Australii. Ta akcja jest wynikiem bardzo udanego Międzynarodowego Kongresu Zdrowych Parków Zdrowych Ludzi, który odbył się w Melbourne w kwietniu 2010. Grupa zadaniowa HPHP ma na celu zapewnienie wytycznych IUCN dla relacji między zdrowiem człowieka, dobrobytem społeczności, dobrobytem gospodarczym (np. turystyką opartą na przyrodzie), ekosystemem usług. Stara się również nawiązać sojusze z rządem i sektorem pozarządowym, dla dalszego postępu w badaniach nad zagadnieniem.

Związek między korzyściami zdrowotnymi płynącymi z kontaktu z naturą w obszarach przyrodniczych, został już włączony do dokumentów politycznych i celów zarządzania na przykład w Australii, Kanadzie i Finlandii.

Istnieje coraz większe zrozumienie dla idei szerokiego zastosowania lasu w terapii i świadczenia łatwo dostępnych usług zdrowotnych opartych na przyrodzie. Choćby ze względu na możliwość znacznego zmniejszenia nakładów na publiczną opiekę zdrowotną. Jednak wprowadzenie w życie słusznych założeń, wymaga silniejszej współpracy między różnymi sektorami, zwłaszcza między sektorem leśnym, zdrowotnym i środowiskowym.

Konkluzja z podjętych inicjatyw uwydatnia fakt, że potrzebna jest jeszcze solidniejsza baza dowodowa na fizjologiczny i psychologiczny prozdrowotny wpływ terapii leśnej. Na przykład kulturowe, indywidualne i społeczne różnice w doświadczaniu korzyści zdrowotnych z zielonych środowisk również nie są wciąż w pełni przebadane. Wciąż dużo dobrego do odkrycia w temacie!:)

Za: Za: Q. Li, J. Lee, L. Tyrväinen, Y. Tsunetsugu, B. Park, T. Kagawa, Y. Miyazaki, Nature Therapy and Preventive Medicine, Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University, Nippon Medical School, Finnish Forest Research Institute (METLA), Forestry and Forest Products Research Institute, Chungnam National University

Podobne wpisy